Bykle Fjellstyre Bykle statsallmenning - Setesdal Vesthei

Bykle statsallmenning

 

Bykle statsallmenning ligg i Setesdal Vesthei, og dekkjer eit areal på om lag

133 000 dekar. Alt er høgfjellsterreng.

 

Fjellstyra si verksemd er heimla i fjellova. Det er kommunestyret som vel medlemer til fjellstyret, men dette er likevel eit frittståande organ med eigen økonomi.

 

Bykle Fjellstyre skal administrere bruken og utnyttinga av rettar for statsallmenningen så sant ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. I hovudtrekk omfattar dette rettar til jakt, fangst og fiske.

 

I følgje fjellova skal fjellstyret arbeide for at statsalmenningen vert nytta på ein måte som fremjar næringslivet i bygda, og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene.

Hytter, båtar, jakt og fiske

 

Bykle Fjellstyre forvaltar jakt, fiske, hytteutleige og båtutleige for Bykle statsallmenning.

 

Desse tilboda er tilgjengelige både for innbyggjarar i Bykle kommune og andre.

 

Klikk deg inn i menyen over for å finne meir informasjon om dei ulike tilboda.

 

VELKOMEN TIL Å NYTE DEN FLOTTE NATUREN I SETESDAL VESTHEI!

Aktuelt nytt

 

Reinsjegrar:

 

Det er fortsatt mange som enno ikkje har levert inn att jaktkorta. Ny frist for innlevering er torsdag 11.oktober. Det vil få konsekvenser for neste års trekning av jaktkort dersom denne fristen ikkje vert halden.